โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัฒน์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิธร คงแก้ว
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณภัทร สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนริศรา ชาญพล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร ศรีเทพ
ตำแหน่ง : บริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคเชนทร์ ศรีสุขแก้ว
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัญญา นนทสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3