โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุต้าน จันทร์พุ่ม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา ประพันธ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ สงเคราะห์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมา จันทร์พุ่ม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี ชัยชุมชน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทานีย์ อินไชย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย อารีการ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ไทยเสน
ตำแหน่ง :