โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพรรณ์ แก้วเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญญานี ใหญ่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางจันทการต์ ศิริสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0