โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชุทิวา ถุงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพรพัฒน์ สนธนวนิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0