โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลั่นทม ศิริวัฒโณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนันทา แสงอนัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0