โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเสาวรส เพ็งจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางโสภิต ทิพย์พันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0