โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวันวิสา บุญช้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0898730276
อีเมล์ : wanwisa896@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนบ้านช่องช้าง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท ครุศาสตร์เทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551- 2554 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา ครูผู่ช่วย
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านช่องช้าง ครู ค.ศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อ ICT