โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง บรรจงเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายนอง เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ เพชรเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย วรรณทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย อารีการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - ปัจจุบัน