โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
 
1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
2.  บริหารและจัดการงานวิชารการ  งานบุคลากร  การบริหารงบประมาณ 
     การเงินและสินทรัพย์และการบริหารงานบริหารทั่วไป
3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในขั้นต่อไป
 
 
เป้าประสงค์ (Goals)
 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมของชุมชน
4.  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมที่จะศึกษาในขั้นต่อไป