โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนบ้านช่องช้างเป็นโรงเรียนชั้นนำ  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามกณฑ์มาตรฐานบุคลากรมีความสามารถในวิชาชีพเต็มศักยภาพ  มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่ดี  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึุกษา