โรงเรียนบ้านช่องช้าง
หมู่ที่ 7   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077925073
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ค่าย O - Net ป.6

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการทบทวนความรู้ การฝึกทักษะทำแบบทดสอบและการเพิ่มเติมความรู้ให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระหว่างวันที่ ๑๒,๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒  อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓